ERAÕIGUS

Peamised eraõiguse valdkonnad, millega oleme asutamisest alates tegelenud ja laialdast kogemust omame, on võlaõigus, tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus ja asjaõigus.

Võlaõiguse esemeks on lepinguõigus ja lepinguvälised kohustised.

Lepingutest on meie praktikas enamlevinud lepinguliigid ost-müük, vahetus, kinge, laen, krediidilepingud, üür, rent, käsundus, töövõtt, seltsing. Oleme eriti edukad olnud ehitise töövõtulepinguga ja püstitatud ehitise müügilepinguga seotud vaidlustes seoses puudusega müüdud asjas või tehtud töös, ehk juhtudel, kui on vaidlus müüdud, ehitatud või remonditud ehitise kvaliteedi üle.

Olete oodatud nõustamisele ka siis, kui võlad tunduvad kasvavat üle pea. Olukorda on võimalik mõnikord leevendada, kui vaadata läbi nõuete ja kõrvalnõuete põhjendatus ning seaduslikkus, mis on eriti aktuaalne n-ö kiirlaenude puhul, kus laenajatelt nõutakse ebaseaduslikult kõrget intressi, viivist, lepingutasusid ja leppetrahve. Samuti võib olukorrale leevendust pakkuda võlgnetavate kohustuste täitmise korraldamine, sealhulgas võlgade ajatamine kokkuleppel võlausaldajaga. Praktika on näidanud, et kõige suuremat kahju võlgnikule tekitab võlaprobleemi ignoreerimine ja kohtule/kohtutäiturile/võlausaldajale vastamata jätmine.

Tööõigus on iseenesest lepinguõiguse haru, kuid kuna ta on tsiviilkäibes ja meie praktikas nii laialtlevinud, siis käsitleme seda mõne sõnaga eraldi. Anname õigusnõu nii tööandjatele kui töötajatele nii töölepingu kui muude tööõiguslike dokumentide koostamisel, sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel ning esindame isikuid töövaidlustes nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus. Lisaks ulatuslikule praktikale on vandeadvokaat Peep Rajavere mitmeid aastaid lugenud lektorina autokoolis Fixum kutseõppe koolitusel tööõiguse kursust.

Lepinguliste suhete kohta on sõltumata lepingu liigist kaks lihtsat nõuannet. Esiteks kindlasti see, et õigusabi lepingu koostamisel ja sõlmimisel on kindlasti vähem ajamahukas ja odavam kui õigusabi hilisema vaidluse korral, mistõttu on alati mõistlikum konsulteerida juristiga pigem enne kui pärast. Ja teiseks, võlasuhete täitmisel käituge ausalt, vastutustundlikult; jagage lepingu täitmise suhtes olulist infot vastaspoolega ilma viivituseta ning ärge tehke teisele lepingupoolele seda, mida Te ei tahaks endale tehtavat.

Peamised lepinguvälised kohustised on alusetust rikastumisest, käsundita asjaajamisest ja kahju tekitamisest tulenevad kohustised. Vastavad sätted kuuluvad kohaldamisele, kui keegi on Teile tekitanud kahju või kui teine isik on omandanud lepingulise aluseta Teie vara või kui Te olete teinud kulutusi teise isiku kasuks ning Te soovite kahju hüvitamist, oma vara tagasi või kantud kulude hüvitamist.

Tegeleme ka elamuõigusega: nõustame ja esindame üürileandjaid ja üürnikke üürilepingu sõlmimise, täitmise ja lõppemisega seotud küsimustes, samuti korteriühistuid ja korteriomanike ühisusi ning valitsejaid ühisuse/ühistu ja korteriomanike vahelistes õigussuhetes.

Asjaõiguse esemesse kuuluvad vaidlused asja omandi ehk kuuluvuse üle, vaidlused asja valduse ehk asja üle otsese võimu teostamise üle, samuti vaidlused kinnisasja kasutusõiguste (sh. juurdepääsutee kasutusõigus), servituutide ja pandiõiguste üle.

Peamised perekonnaõiguslikud küsimused ja vaidlused seonduvad abielu, lapse põlvnemise, ülalpidamise ja hooldamisega.

Seoses abieluga nõustame ja esindame, kui soovite abielu lahutada, kehtetuks tunnistada või abielu lahutamisel või pärast seda ühisvara jagada. Samuti näeb seadus teatud tingimustel ette abikaasa ülalpidamiskohustuse pärast abielu lahutamist ning lapse ema ülalpidamiskohustuse pärast lapse sündi.

Lastega seotud vaidlused seonduvad peamiselt põlvnemise tuvastamise, elatise ning hooldusõigusega.

Põlvnemise tuvastamise vajadus tõusetub peamiselt juhul, kui lapse ema ei ole lapse sünni ajal abielus ning lapse isa keeldub perekonnaseisuasutusele isaduse omaksvõtu kohta avalduse esitamisest, või kui lapse isa, keda ei ole kantud lapse sünniakti isana, sureb ning laps soovib vanema vara pärida. Sellisel juhul tuleb pöörduda kohtu poole põlvnemise tuvastamist nõudes. Samuti võib lapse sünniakti isana märgitud isik, lapse ema või laps vaidlustada isaduse. Hagi tuleb selleks esitada ühe aasta jooksul alates ajast, kui isik sai teada asjaoludest, mis annavad aluse lapse isaduse vaidlustamiseks.

Elatise küsimused on aktuaalsed, kui lahuselav vanem ei osale lapse ülalpidamises või annab ülalpidamist ebapiisavalt ja last kasvatav vanem soovib pöörduda elatise saamiseks või elatise suurendamiseks kohtu poole. Samuti esindame elatisasjades ülalpidamise andmiseks kohustatud isikuid, et elatise põhjendamatus ulatuses väljamõistmine ei kahjustaks kohustatud isiku õigusi. Märgime, et ka ülalpidamist andma kohustatud isik võib juhul, kui elatise väljamõistmise aluseks olevad asjaolud – elatise saaja eluvajadused või elatist maksma kohustatud isiku ülalpidamisvõime, on oluliselt muutunud, pöörduda elatise suuruse muutmiseks kohtu poole.

Olulise osa perekonnaõiguslikest õigusvaidlustest moodustavad alates uue Perekonnaseaduse jõustumisest vaidlused vanemate hooldusõiguse üle: menetlused vanematelt laste isikuhooldusõiguse äravõtmiseks, kui vanem ohustab oluliselt lapse heaolu ja ohu ärahoidmiseks ei piisa leebematest abinõudest, kui ka vaidlused vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamise üle olukorras, kus lahuselavad vanemad ei suuda kas erimeelsuste või suure vahemaa ja sidevõimaluste puudumise tõttu lapse suhtes hooldusõigust ühiselt ja koosmeeles teostada. Ühise hooldusõiguse lõpetamise ja ühele vanemale andmisega kaasnevad asjad lapse ja lahuselava vanema suhtlemise korra kindlaks määramiseks.

Head vanemad. Palun arvestage lastega seotud vaidlustes, et elatise tasumine ei ole pileti ostmine lapsega suhtlemiseks ning elatise ning suhtlemise küsimuste omavahel sidumine kahjustab eelkõige lapse huve. Ka vanemal, kellel ei ole võimalik lapsele vajalikus ulatuses elatist maksta, on õigus lapsega suhelda, ning mis olulisem, lapsel on huvi ja vajadus suhelda oma vanemaga sõltumata tema maksevõimest. Elatise maksmise peatamine selle eest, et last kasvatav vanem ei võimalda suhtlemist, kui ka suhtlemise takistamine põhjusel, et lahuselav vanem ei maksa elatist, on mõlemad võrdselt õigusvastased ning kahjustavad eelkõige lapse huve. Ärge nii tehke, sest selliselt Te ainult süvendate konflikti ja kahjustate last.

Nõustame ja esindame kliente ka muudes hagita perekonnaasjades, milleks valdavalt on eestkosteasjad ning eestkostjale (vanemale) lapse nimel tehingu tegemiseks loa saamise menetlused, kui näiteks on vaja taotleda kohtu luba lapse nimel lapsele kuuluva kinnisasja võõrandamiseks või pärandi jagamiseks.

Nõustame ja esindame pärimise ning pärandamisega seotud küsimustes ja vaidlustes. Testamendi tegemiseks ja tõestamiseks soovitame küll notarit, kuid saame eelnevalt nõu anda, kuidas oma varasse puutuvaid küsimusi surma puhuks korraldada. Pärimise korral nõustame peamiselt pärandi vastuvõtmise ja pärandaja võlgade kindlakstegemise ja võlgade tasumise küsimustes ning nõustame ja esindame isikuid pärandi jagamisel.