KARISTUSÕIGUS

Nõustame, kaitseme ja esindame isikuid süüteoasjade (nii väärteo- kui kriminaalasjad) kohtuvälises menetluses, kohtueelses menetluses ja ka kohtumenetluses ning meil on selles pikaaegne rikkalik kogemus.

Süüteoasjad jagunevad väärtegudeks ja kuritegudeks, mille peamine õiguslik vahetegu on selles, et kuriteo puhul võib kohus mõista süüdistatavale karistuseks rahalise karistuse (mitte segi ajada rahatrahviga) või vangistuse. Peamine menetluslik vahetegu nende vahel seisneb selles, et kuritegu menetletakse kriminaalasjas ja karistuse mõistab alati kohus. Väärteoasjas võib karistuse mõista lisaks kohtule ka kohtuväline menetleja, olgu selleks siis kohalik omavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, või muu riigiasutus, kellele on seadusega antud väärteoasjade menetlemise õigus.

Peamiseks õigusabiks väärteoasjades on menetlusaluse isiku kaitse väärteoasja kohtuvälises menetluses, väärteootsusele kaebuse koostamine ja kaitse kohtumenetluses. Peamiseks õigusabiks kriminaalasjades on kannatanu esindamine nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses ning kahtlustatava kaitse kohtueelses menetluses nii politseis kui prokuratuuris ja süüdistatava kaitse kohtumenetluses kõigis kohtuastmetes. Selgitame, et kahtlustatav muutub süüdistatavaks, kui prokurör saadab kriminaalasja kas süüdistusakti või kokkuleppemenetluse kokkuleppega kohtusse.

Kui Teid kutsutakse kahtlustatavana välja politseisse või prokuratuuri, siis teadke, et vastavalt Põhiseaduse § 21 antakse kuriteos kahtlustatavale viivitamatult ka võimalus valida endale kaitsja ja kohtuda temaga. See tähendab, et saate omale menetlustoiminguks võtta kokkuleppel kaitsja ning kui Teil puuduvad selleks vahendid, saate menetlejalt nõuda endale kaitsja määramist riigi õigusabina. Kui Te kõhklete, kas Teil on kaitsjat vaja, või mitte, võtke omale kaitsja, sest Te pole ju kindel, et Teil pole kaitsjat vaja. Ärge laske end veenda vastupidises. Isegi kui Te ei pea vajalikuks kaitsja osavõttu menetlustoimingust, võib Teie huvides olla eelnev advokaadi nõustamine, kus advokaat saab Teile eesootavat – nii menetlustoimingut kui kriminaalasja tõenäolist lõppresultaati – selgitada.